GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Grondmarkt 2014; regio Oost 50% minder investeringen in leefomgeving

Grondmarkt 2014; regio Oost 50% minder investeringen in leefomgeving

De economie heeft zo haar invloed op de grondprijzen. De prijs van de grond wordt veelal residueel bepaald. De uiteindelijke opbrengst van een programma (woningbouw, bedrijfsterrein, kantoren) wordt verminderd met de kosten om datzelfde programma te realiseren. Het verschil, residu, bepaalt de prijs van de grond. Bureau Metrum becijfert in haar Outlook Grondexploitaties 2014 dat het afgelopen jaar de prijs van de grond in Nederland met 18% is gedaald. Eén van de belangrijkste functies op de grondmarkt is de woningbouw. De V.O.N (vrij op naam) prijzen in de woningbouw zijn het afgelopen jaar 5% gedaald, bouwkosten zijn licht gestegen. Dat betekent dat er minder ruimte was voor het residu (opbrengst V.O.N minus bouwkosten). Voor 2014 verwacht Metrum dat de daling van de grondprijs beperkt zal blijven tot 8%.

Opvallend is de regionale verscheidenheid in ontwikkeling van de grondprijs. De grondprijs weerspiegelt de sterkte van de regionale economie en de demografische ontwikkeling. Nederland schaatst in economisch opzicht in verschillende richtingen. Voorwaarden voor goed presterende regio's en steden zijn volgens Metrum aanwezigheid historische stadscentra, ruim aanbod aan voorzieningen, beschikbaarheid kennis infrastructuur en een goede bereikbaarheid per auto en OV. Het vermogen om jonge en hoog opgeleide mensen aan te trekken en aan de regio te binden is gunstig voor de regionale, lokale economie. De innige verwevenheid van woningmarkt, grondmarkt, economie en demografie maakt dat Nederland zich op verschillende snelheden uit de crisis beweegt.

b2ap3_thumbnail_ogr-1161000.jpg

De regio Oost staat er in dit opzicht niet goed voor. Met uitzondering van spots rondom Nijmegen, Zwolle en Ede scoort de oostelijke regio in de verkenningen van Metrum vrij laag. Generiek wordt de regio gerekend tot de zwakke woningmarkt gebieden. Herstel zal langs lijnen van de economie moeten worden ingezet.

Dit sombere beeld wordt bevestigd in de analyse van Deloitte over de Financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven. Hierin komt nog een ander belangwekkend aspect naar voren. Uit gemeentelijke grondexploitaties worden ook investeringen in de fysieke leefomgeving gefinancierd. In 2012 is in Nederland dit met de grondverkoop samenhangende investeringsvolume met 30% afgenomen. Gemeenten voorzien toename van dit investeringsvolume in 2013 en 2014. Deze 'piek' verklaart Deloitte als volgt: Gemeenten hebben het in de afgelopen jaren niet gerealiseerde programma doorgeschoven naar 2013 en 2014 en verwachten in die jaren een boeggolf aan opbrengsten uit grondverkoop en dus investeringen. In latere jaren daalt het investeringsvolume weer.

In de oostelijke grensgebieden (Twente, Achterhoek) daalt het (verwachte) investeringsvolume uit grondexploitaties met 50% over de periode 2012 - 2015. Dat kan uitdrukken dat gemeenten in deze krimpregio's al hebben geanticipeerd op de bevolkingsdaling en plannen met mogelijke maar ook twijfelachtige grondopbrengsten hebben geschrapt. Zij vertrouwen er niet op dat investeringen in de fysieke leefomgeving kunnen worden gefinancierd uit de opbrengsten van grondverkoop. Ook is het mogelijk dat gemeenten in deze regio's met bevolkingsdaling niet zelf meer actief grondposities verwerven.

Feit blijft dat deze gemeenten in de grondverkoop steeds minder ruimte vinden om investeringen in de fysieke leefomgeving te doen. In absolute zin is er sprake van een behoorlijke teruggang maar ook is en wordt het investeringsvolume per inwoner lager dan in de economisch sterke regio's. Daardoor wordt het steeds lastiger om de voorwaarden te scheppen, zie bijvoorbeeld hierboven, die positief kunnen bijdragen aan de regionale economie. Tijd voor een moderne Baron von Munchausen die de regio helpt zichzelf aan de haren uit het moeras te trekken?

 

Overpeinzingen bij een foto
ZAP viert de stadskrans van Zwolle
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
vrijdag, 02 juni 2023

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline