Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld
In de Statenvergadering van woensdag 24 september jl. is de Gelderse Omgevingsverordening vastgesteld. Deze verordening ziet erop toe dat het beleid in de eerder vastgestelde (co-creatieve) Omgevingsvisie operationeel wordt. Nu er sinds 2008 geen sprake meer is van een hiërarchisch Streekplan, waar onder andere bestemmingsplannen werden getoetst, ligt de nadruk voor de realisering van het RO-beleid bij deze provinciale verordening. Op de concept-versie zijn door middel van amendementen en moties nog een paar wijzigingen aangebracht.

De meerderheid van de fracties kon zich vinden in de door GS voorgelegde concept-versie van de Omgevingsverordening. Bij het debat werden nog wel een aantal aanvullende amendementen naar voren gebracht, die bij meerderheid zijn vastgesteld. Zo wordt het mogelijk om bij agrarische bedrijven (onder voorwaarden) biovergistingsinstallaties op te richten. Ook nevenactiviteiten zoals de verkoop van eigen producten zullen worden toegestaan.

Een hele aparte motie werd door de Partij voor de Dieren ingebracht. Bij een volgende aanpassing van de verordening zal moeten worden gestuurd op het zoveel mogelijk verminderen van het aantal dieren dat lichamelijke ingrepen zoals onthoornen, staart knippen en snavels kappen, ondergaat. Deze motie is door PS aangenomen. Ten slotte nam PS nog een motie aan om de aanduiding “in studie” voor het gebied van het voormalige verzorgingshuis Rhederhof te schrappen.

De (concept-versie van) Omgevingsverordening is hier te vinden en de Omgevingsvisie via deze link.